parallax background

Przedmiot dofinansowania

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowanie dotyczy nie tylko samych kolektorów, ale całej instalacji solarnej:

  • kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania,
  • kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
  • kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434,
  • kosztu montażu kolektora słonecznego,
  • zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest Kosztem kwalifikowanym.


Do Kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:


  • sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub
  • europejskim certyfikatem na znak "SOLAR KEYMARK" nadanym przez jednostkę certyfikującą.


Odbiór techniczny i sprawdzenie poprawności całego zestawu kontrolowane może być przez autoryzowanego instalatora. To daje gwarancje najwyższej sprawności urządzeń oraz spełnia wymagania stawiane przez NFOSiGW i banki. Dodatkowo w przypadku gdy montażu instalacji wykonuje autoryzowany zakład instalacyjny nie trzeba projektu budowlano-wykonawczego a mianowicie wystarczy tylko schemat instalacji, oraz opis uzysku energetycznego i obliczenia przez w/w instalatora.